Řád školní družiny

Přihlašování a odhlašování

 1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.
 2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak, či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně.
 4. V docházkovém sešitě je zaznamenán příchod a odchod žáka, který navštěvuje školní družinu nepravidelně.

 Organizace činnosti

 1. Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 6:30 hod. do 7.45 hod. ráno a od konce vyučování do 16:00 hod.
 2. Do oddělení školní družiny se zapisuje až 25 žáků na pravidelnou docházku. Z rozhodnutí ředitele školy lze oddělení naplnit až do počtu 30 pravidelně docházejících žáků.
 3. Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají od vyučujících  po skončení vyučování ve školní jídelně nebo žáci odcházejí sami po dohodě s pedagogickým dozorem.
 4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 5. Činností družiny se mohou zúčastňovat  i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 6. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna pokud je to možné a je o tuto službu zájem.
 7. Poplatek za pobyt žáka ve školní družině a za odebrané svačiny v družině platí rodiče u ekonomky ZŠ.
 8. Pokud si rodiče žáka nevyzvednou do 16:00 hod. domlouvá odchod telefonicky vychovatelka  s rodiči.

  Chování žáků

 1. Docházka přijatých žáků je povinná.
 2. Za žáka, který byl ve škole a bez omluvy  do školní družiny nedostavil    vychovatelka  ani učitel nezodpovídají.
 3. K obědu docházejí všichni žáci pod vedením učitele, při jídle dbají všech pravidel  slušného chování a stolování.
 4. Do družiny přicházejí žáci ihned po obědě se souhlasem pedagogického dozoru.
 5. Na odpolední vyučování odcházejí žáci společně, ihned po skončení vyučování přicházejí do školní družiny.
 6. Na zájmové kroužky jsou žáci uvolňováni podle potřeby.
 7. Každý žák je povinen se i ve školní družině řídit pravidly vnitřního řádu školy. Bezpodmínečně musí dodržovat pokyny vychovatelky. Žáci jsou povinni poslechnout i pokynů ostatních zaměstnanců školy.
 8. Pobyt žáků ve školní družině je stanoven v přihlášce do školní družiny a čas odchodů lze upravovat v průběhu školního roku pouze na písemnou žádost rodičů. Neodcházejí ze třídy a z budovy bez dovolení vychovatelky.
 9. Své věci si žáci odkládají na stanovená místa. Věci, které je možno zaměnit, mají označeny. Případnou ztrátu hlásí žáci nebo rodiče vychovatelce.
 10. Škody zaviněné nedbalostí nebo úmyslně hradí rodiče žáků po vzájemné dohodě se školou (z důvodu výchovného působení na žáka). Neodnášejí z družiny části pomůcek, hračky, hry a vybavení.
 11. Pečují o čistotu a osobní hygienu, myjí si ruce před apo jídle, po použití toalety,  po příchodu ze hřiště a z vycházky.
 12. Žák svým chováním neohrožuje zdraví své ani svých spolužáků. Nevolnost nebo poranění hlásí neprodleně vychovatelce.
 13. Žáci, kteří  jsou ve školní družině alespoň do 15:00 hodin mají zajištěnu svačinu a pití.
 14. Když po vyčerpání všech možností a po projednání s rodiči žák nevhodným chováním soustavně narušuje kázeň a činnost družiny, nebo bez omluvy přerušil docházku po dobu delší 30 dnů, nebo v případě porušení vnitřního řádu ze strany rodičů (opakované nevyzvednutí dítěte po 16h), může být ze školní družiny vyloučen.
 15. Ve školní družině platí zákaz používání mobilních telefonů a jiných záznamových zařízení bez předchozí domluvy s vychovatelkou.
 16. Žáci nesmí nosit do družiny cenné předměty nebo věci, o které by se mohly zranit. Nesmí si ponechávat peníze v oděvu, který si odkládají v šatnách nebo taškách.
 17. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.