Informace pro rodiče žáků

Informace pro rodiče žáků při nástupu do školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

v úterý 1. 9. 2020 se po 6 měsících vrací Vaše děti do školy. Zahájení školního roku je ovlivněno rozšířením virového onemocnění COVID – 19. Z tohoto důvodu jsou ve škole nastavena hygienická pravidla (dále též jen Pravidla), která se mohou měnit dle aktuální epidemiologické situace.

Prosím Vás o seznámení se s Pravidly, která jsou účinná od 1. 9. 2020 a o zajištění dodržování hyg. pravidel, abychom společně minimalizovali rozšíření možné nákazy na naší škole.

Pravidla:

1/ Do školy nebude vpuštěn žák/yně, který/á má příznaky infekčního onemocnění.

a/ Je-li přítomen zák. zástupce, odvede si dítě domů.

b/ Není-li přítomen zák. zástupce, je dítěti bezodkladně nasazena rouška a je odvedeno do  izolace. Izolací se rozumí samostatná místnost, kde dítě vyčká do příchodu zák. zástupce či pověřené osoby. Samozřejmě bude dítě pod dozorem. O této situaci bude zák. zástupce bezodkladně informován.

Neposílejte do školy dítě, které má jakékoliv projevy infekčního onemocnění – rýma, zvýšená teplota, kašel, bolest hlavy, dušnost, atd.

2/ Z výše uvedeného důvodu je nutné předat třídním učitelům nejpozději 2. 9. 2020 aktualizované telefonní a emailové kontakty na zák. zástupce a pověřené osoby.

3/ Projeví-li se příznaky infekčního onemocnění v průběhu dne, postup je stejný jako v bodě 1b/.

4/ Do školy je omezen vstup zák. zástupců a osob, které nejsou zaměstnanci školy. Vstup je povolen pouze se souhlasem ředitelky školy.

5/ Rouška či jiná ochrana nosu a úst (dále jen ochrana) není povinná. Pokud však žák ochranu používá, je povinen ji po sundání odložit do vlastního sáčku. Vždy si umyje ruce.

6/ Co nejdříve po příchodu do školy si žák umyje ruce mýdlem a teplou vodou, případně provede dezinfekci.

7/ Je důležité věnovat pozornost zvýšené hygieně po celou dobu pobytu ve škole, tj. toaleta, tělesná výchova, stravování, střídání pracovních činností.

6/ Žáci prvního a druhého stupně nemohou zároveň navštěvovat jedno oddělení družiny, společné kroužky a zájmové útvary.

7/ O přestávkách nejsou možné vzájemné návštěvy žáků mezi jednotlivými stupni školy.

8/ Ve zvýšené míře bude probíhat větrání a o velké přestávce (v případě pěkného počasí) pobyt žáků v atriu školy a na terasách u tříd 1. stupně.

9/ Pokud bude vhodné počasí, tělesná výchova bude na školním hřišti, na hřišti před školou či v přilehlém parku.

 

Mgr. Lenka Povondrová, ředitelka ZŠ a MŠ Lukavec