Informace pro rodiče budoucích prvňáčků k zápisu k povinné školní docházce

ZŠ A MŠ LUKAVEC, NA PODSKALÍ 282, 394 26 LUKAVEC

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků k zápisu k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne v souladu  s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů č.j.:MSMT-12639/2020-1.

Vzhledem mimořádným opatřením, která byla vyhlášena, situace vyžaduje:

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Podrobnější informace:

Zákonní zástupci, pokud nevyužijí možnosti uvedené v bodu1. výše, která je podrobněji rozpracována v části Podání žádosti, se dostaví do budovy ZŠ a MŠ Lukavec k ředitelce školy, kde

dne 2. 4. 2020 proběhne v budově ZŠ a MŠ Lukavec

v době 10:00 – 16:00 hodin pouze formální část zápisu.

Je nezbytné si čas zápisu telefonicky předem domluvit na tel.: 702002468.

S sebou je nutné přinést:

– rodný list dítěte

– platný občanský průkaz zákonných zástupců

– u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum)

– všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte

Pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonní zástupci, je nutné doložit ověřenou plnou moc k zastupování.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).
Věk dítěte:
odst. (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
odst. (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Body 1.-3. – do 15. 4. 2020

Bod 4. – 2. 4. 2020 v rozmezí 10:00 – 16:00 hodin

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Formuláře, které je nutné k zápisu vyplnit a předložit jsou uvedeny a zpřístupněny na webové stránce školy, jsou dostupné u ředitelky školy.

Na základě vyžádání zák. zástupcem, formuláře škola zašle elektronicky

 nebo prostřednictvím České pošty a.s.

V případě komunikace dálkovým způsobem je možné doložit prostou kopii rodného listu dítěte.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:
– požádají písemně o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4
– žádost musí být doložena doporučujícím posouzením: školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa) (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno a zasláno zák. zástupcům v souladu s právními předpisy.

 

                                                                                   Mgr. Lenka Povondrová

                                                                                              ředitelka školy

Dokumenty ke stažení

Zápisní list 2020_2021

Žádost_o_přijetí_dítěte_k_základnímu_vzdělávání 2020